MAKO UNIT
Reiji Miyagawa
mandolin/guitar
more info.
Keiko Matsushita
bass/vocal
more info.
Suiken Nakajima
banjo
more info.
Seiichi Maruyama
guitar
more info.
It is a happy band around Reiji Miyagawa and Keiko Matsushita which are a legendary player.
Please enjoy an attractive vocalist of Keiko "Mako" Matsushita.
video clip
"Drifting Too Far From The Shore""
At Neon Hall 02/2001


BACK